OSP GRABOWIEC-GÓRA

in STOWARZYSZENIA

fot. K. Sawicka

HISTORIA JEDNOSTKI

Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Grabowiec (taka nazwa wówczas obowiązywała) została założona w 1963 roku. Po 5 latach 9 lipca 1968 roku decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Urząd Spraw Wewnętrznych formalnie zarejestrował pod pozycją 118 stowarzyszenie pod nazwa Ochotnicza Straż Pożarna w Górze Grabowiec.
Skład pierwszego zarządu OSP przedstawiał się następująco: prezes – Jan Otrocki, naczelnik – Franciszek Smoła, z-ca naczelnika – Antoni Pieczykolan, skarbnik – Ryszard Surma, sekretarz – Henryk Kiciński i gospodarz – Józef Kudyba. Po trzech latach 23 listopada 1971 roku zmieniono skład zarządu. Funkcje sekretarza powierzono Piotrowi Kozłowskiemu. Gospodarzem został Julian Wójciuk a do składu prezydium włączono dwóch członków Jana Załogę i Bolesława Smołę.
W protokole zebrania sprawozdawczego za okres roku 1972 jest pierwsza wzmianka o budowie remizo-świetlicy. W roku 1976 pojawiła się szansa budowy wielofunkcyjnego budynku, w którym miał mieścić się sklep, klub rolnika i remiza strażacka. Do realizacji jednak tych nie doszło. W 1977 roku jednostka nasza liczyła 25 członków czynnych i jednego wspierającego. Posiadała już motopompę, dostateczną ilość węży pożarniczych i syrenę alarmową ręczną. W 1977 roku ze składek mieszkańców Góry Grabowiec kupiono działkę o powierzchni 0,10arów pod budynek remizy. W roku 1980 naczelnik Gminy Grabowiec Adolf Koszuta wydał decyzję zezwalającą na budowę remizo świetlicy. Prace budowlane rozpoczęto jeszcze w tym samym roku, przy dużym zaangażowaniu strażaków. 5 stycznia 1981 na walnym zebraniu naszej OSP uczestniczyli: płk Stanisław Rusinek-komendant rejonowy w Hrubieszowie i Adolf Koszuta naczelnik gminy. Głównym tematem tego zebrania było zakończenie rozpoczętej już inwestycji czyli budowy remizo-świetlicy. Budowa remizo świetlicy trwała do 23 października 1983 roku. W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia i przekazania budynku strażakom.
Na kolejne lata 1984-85 zaplanowano wykonanie podjazdu do garażu, ułożenie chodnika do świetlicy, ogrodzenie i odwodnienie budynku, wybudowanie ubikacji i wykonanie kanalizacji oraz nasadzenie drzewek. W tym okresie skład zarządu był następujący : prezes- Bronisław Kukiełka, naczelnik – Franciszek Smoła, skarbnik Adolf Kontek, sekretarz – Stanisław Kocaj, gospodarz – Robert Trybalski. Komisja rewizyjna: przewodniczący Mieczysław Zienkiewicz, członek – Mieczysław Surma, członek - Ryszard Piasecki.
Wraz z zakończeniem budowy remizy jednostka otrzymała pierwszy samochód ratowniczo-gaśniczy Star 25. Obowiązki kierowcy-mechanika powierzono druhowi Wiesławowi Trybalskiemu. W kolejnych latach obowiązki kierowcy pełnili: Wiesław Byra, Antoni Pieczykolan, a od 2009 roku do dnia dzisiejszego Mirosław Gąska. Ponadto jednostka otrzymała na wyposażenie dwie nowe motopompy Polonia PO 5, sześć sztuk węży ssawnych, osiem sztuk węży tłocznych W75 i osiem sztuk W52. Przed budynkiem remizy zamontowano elektryczną syrenę alarmową. W uznaniu za prace i aktywność w zakresie ochrony pożarowej oznaczono medalami za zasługi dla pożarnictwa następujące osoby. Medale złote otrzymali:  Bronisław Kukiełka, Franciszek Smoła, Adam Kruk, Ryszard Piasecki. Medale srebrne otrzymali Wacław Soroka, Czesław Sołoducha, Piotr Kozłowski, Antoni Pieczykolan. Medale brązowe: Marian Staszczuk, Bolesław Orzechowski, Wiesław Trybalski i Jan Otrocki. Rok 1995 przynosi kilka ważnych zmian w zarządzie OSP. Prezesem zostaje Alojzy Sieczkowski, na sekretarza wybrany został Edward Sołopa. Skarbnikiem został Marian Surma a gospodarzem Mirosław Soroka. Komisja rewizyjna: przewodniczący Grzegorz Kruk, członkowie Henryk Bekier i Antoni Pieczykolan.
Rok 1996 to kolejna istotna zmiana we władzach OSP. Po śmierci druha Franciszka Smoły długoletniego naczelnika funkcje tą strażacy powierzają synowi zmarłego druhowi Henrykowi Smole. Kolejnym ważnym faktem w naszej jednostce wartym odnotowania jest przyjęcie w poczet członków honorowych Ryszarda Stanibułe posła na sejm RP. Dzięki staraniom naszego  posła druha Stanibułe oraz wójta gminy Wiesława Lachowskiego, jednostka otrzymała w 1998 roku samochód ciężarowy Jelcz 325 który po wykonaniu karosażu w Osinach przystosowano na samochód gaśniczy. 6 września 1998 roku odbyła się w OSP Grabowiec Góra podniosła uroczystość rozpoczęta mszą polową. Wówczas przekazano jednostce sztandar ufundowany przez mieszkańców wsi oraz przekazano do użytku samochód Gaśniczy Jelcz 325 GCBAM. W uroczystości brało udział wiele znanych osób takich jak kanclerz ks. Franciszek Greniuk,  proboszcz tutejszej parafii ks. Stanisław Budzyński, przedstawiciel KM PSP kapitan Janusz Barlak, poseł Ryszard Stanibuła, prezes ZW OSP druh Janusz Różycki, ówczesny komendant PSP starszy brygadier Roman Papajewski oraz ówczesny wójt gminy Grabowiec Wiesław Lachowski.
Kolejną ważną datą w naszej jednostce jest dzień 22 października 2003. Staraniem ówczesnego zarządu OSP i decyzją KG PSP w Warszawie jednostka nasza została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W roku 2005 OSP Grabowiec Góra kupuje nowoczesna motopompę Tohatsu. Zakup był możliwy dzięki wsparciu Zarządu Wojewódzkiego OSP oraz wspólnoty wiejskiej Grabowiec Góra. W tym okresie medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: medal złoty: Antoni Pieczykolan, Alojzy Sieczkowski, Henryk Smoła, Marian Surma, Mirosław Gąska, Edward Sołopa, Mirosław Soroka, Grzegorz Kruk. Medal srebrny: Rodzik Andrzej, Chodun Mirosław, Smoła Jarosław, Grzegorz Szymański. Medal brązowy: Czata Sylwester, Orzechowski Kamil, Szymański Marcin, Surma Jarosław, Sieczkowski Tadeusz, Śpieżak Daniel i Szumiło Marcin. Kilku młodych druhów otrzymało odznakę strażak wzorowy.
Kolejna ważną datą jest rok 2009. W tym roku zaczęły się starania o zakup średniego samochodu gaśniczego. Przy aprobacie ówczesnego wójta gminy Zdzisława Koszela i Zarządu Gminnego Związku OSP RP i pozytywna decyzją radnych rada gminy przychyliła się do wniosku zarządu OSP Grabowiec Góry  i wyasygnowała z budżetu gminy 65 tys zł na dofinansowanie zakupu używanego samochodu gaśniczego. 16 Grudnia 2009 roku dobiegły końca formalności z uzyskaniem pozostałych dotacji a w dniu 22 grudnia 2009 roku samochód gaśniczy marki Mercedes typ 1428 AF od dostawcy w Tymbarku dojechał do naszej remizy. Koszt zakupu to 135 tys złotych. Pozostałe źródła dotacji do wspólnota wiejska Grabowca Góry – 35 tys, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie 30 tys i Urząd Marszałkowski w Lublinie 10 tys. Uroczystość formalnego przekazania i poświęcenia zakupionego samochodu gaśniczego odbyła się przy naszej remizie w dniu 26 czerwca 2010 roku.
W roku 2011 zachodzą kolejne zmiany w składzie zarządu. Walne zebranie członków na prezesa zarządu jednogłośnie wybrało Mirosława Gąskę. Poprzedni prezes złożył rezygnację i został członkiem honorowym naszej jednostki. Obecny skład zarządu: prezes Mirosław Gąska, naczelnik Henryk Smoła, z-ca naczelnika Kamil Orzechowski, sekretarz Edward Sołopa, skarbnik Marian Surma, gospodarz Mirosław Soroka. Obowiązki kierowcy pełni obecny prezes Mirosław Gąska.
Kolejną ważną a może najważniejsza datą dla naszej jednostki jest 5 maj 2013 rok. Nasza jednostka obchodziła jubileusz 50 lecia. Z tej okazji zaproszone zostały takie osoby jak Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP Kazimierz Mielnicki, Prezes Zarządu Gminnego OSP RP Krzysztof Kostrubiec, Komendant Miejski PSP w Zamościu Jacek Sobczyński, senior pożarnictwa płk Mieczysław Skiba, władze gminy wraz z wójtem Tadeuszem Goździejewskim oraz prezesi i naczelnicy jednostek z gminy Grabowiec. Mszę polową odprawił kapelan pożarnictwa druh Andrzej Chmaj. Zarząd naszej jednostki doceniając prace i zasługi naszych druhów z okazji jubileuszu 50 lecia wytypował do odznaczenia następujących druhów. Antoniego Pieczykolana medalem honorowym im. Bolesława Chomicza. Medal srebrny otrzymali druhowie Kamil Orzechowski, Jarosław Surma, Daniel Śpieżak. Medal brązowy Tomasz Kozar, Kamil Szumiło. Odznakę strażak wzorowy otrzymał Mateusz Sawulak. Odznaki za wysługę lat w OSP Grabowiec Góra otrzymało 31 druhów.
Każdego roku nasza jednostka z dotacji KSRG doposaża się w niezbędny sprzęt potrzebny do akcji ratowniczo-gaśniczych. Kolejnym ważnym wydarzeniem był rok 2014. W tym roku dzięki staraniom prezesa OSP Grabowiec Góra został złożony wniosek do Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Lublinie o dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i w roku 20015 wniosek ten został zatwierdzony. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie kompletowania środków na w/w samochód. Środki będą pochodziły: 50 tys Zarząd Wojewódzki OSP RP, WFOŚ w Lublinie 30 tys, UG 30 tys, wspólnota wiejska Grabowiec Góra 40 tys.


Obecnie na wyposażeniu naszej jednostki znajduje się taki sprzęt jak:

 • motopompa PO 5,
 • PO 8 Tohatsu,
 • pompa pływająca Niagara,
 • pompa szlamowa Honda,
 • dwie pilarki do drzewa Sthil,
 • piła do betonu i stali Sthil,
 • agregat prądotwórczy z najaśnicami,
 • cztery aparaty powietrzne ODO,
 • torba medyczna OSP-R1 kompletna,
 • dwa komplety ubrań pszczelarskich STRAŻ oraz wiele innego rodzaju sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Zarząd:

 • Prezes - Gąska Mirosław - 502 290 458
 • Naczelnik - Smoła Henryk
 • Z-ca naczelnika - Orzechowski Kamil
 • Sekretarz - Sołopa Edward
 • Skarbnik - Surma Marian

DRUHOWIE

Nazwisko i Imię [Data wstąpienia do jednostki]:

 • Pieczykolan Antoni [1962]
 • Trybalski Robert [1978]
 • Kozłowski Piotr [1978]
 • Sieczkowski Alojzy [1981]
 • Piasecki Stanisław [1981]
 • Surma Marian [1984]
 • Smoła Henryk [1987]
 • Gąska Mirosław [1991]
 • Surma Piotr [1991]
 • Soroka Mirosław [1991]
 • Sołopa Edward [1992]
 • Kozłowski Ryszard [1992]
 • Rodzik Andrzej [1993]
 • Kruk Krzysztof [1993]
 • Kruk Grzegorz [1993]
 • Szymański Grzegorz [1996]
 • Smoła Jarosław [2001]
 • Sieczkowski Tadeusz [2001]
 • Chodun Mirosław [2001]
 • Orzechowski Kamil [2002]
 • Śpieżak Daniel [2002]
 • Surma Jarosław [2002]
 • Szumiło Marcin [2002]
 • Szumiło Kamil [2002]
 • Czata Sylwester [2004]
 • Kruk Jarosław [2004]
 • Szymański Marcin [2004]
 • Kozar Tomasz [2004]
 • Stanibuła Ryszard [2004]
 • Hołdaś Robert [2006]
 • Skrzyński Sławomir [2006]
 • Seremak Piotr [2008]
 • Sawulak Mateusz [2010]
 • Prokop Przemysław [2010]
 • Szumiło Dawid [2010]
 • Panas Piotr [2015]

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

 • Kozłowski Dawid 2014 
 • Czata Dawid 2014
 • Boczkowski Łukasz 2014
 • Boczkowski Daniel 2014
 • Hanulak Dawid 2014
 • Wolanin Paweł 2014
 • Kaczmara Mateusz 2014
 • Szumiło Jakub 2014
 • Szumiło Maciej 2014

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – Sieczkowski Tadeusz
 • Członek – Czata Sylwester
 • Członek – Kruk Grzegorz

Strażacy Honorowi:

 • Pieczykolan Antoni
 • Piasecki Stanisław
 • Trybalski Robert
 • Kozłowski Piotr
 • Stanibuła Ryszard
 • Trybalski Wiesław

logo zapomnianadolina

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Link do szczegółowych informacji w polityce cookies znajduje się na dole strony! To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information